nên đưa gì vào resume

7 điều quan trọng nên cân nhắc khi đưa vào Resume

hà tuyển dụng đủ thông minh để hiểu rằng tất cả thông tin trong hồ sơ là của bạn. Vì vậy, không cần phải dùng